İş Durması ve Kar Kaybı – Nen Broker

İş Durması ve Kar Kaybı


İş Durması


    İş durması, işletmenizdeki üretim / hizmetin azalması ya da tamamen durmasıdır. Bu süreç cironuzun azalmasına neden olacak ve masraflarınızın diğer taraftan devam etmesi durumu bunun sonucunda beklenen operasyonel kârınızın ve pazar payınızın düşmesine ve dolayısıyla da öz sermayenizin yani likitlerinizin azalmasına neden olacaktır ki bu durum sizin için büyük bir risk oluşturacaktır.

    Bu açıdan’’ iş dünyası’’ ile ‘’risk’’ birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İşletmenizin faaliyeti ne olursa olsun işletmeniz öngörülemeyen birçok riskle karşı karşıya bulunmaktadır. Yangın, dahili su basması, terör ve benzeri olaylar ile deprem, sel, fırtına ve yer kayması gibi doğal afetlerin oluşturduğu bu risklerin gerçekleşmesi durumunda birçok kayıpla karışılacağınız gibi işletmenizin kâr etme amacı da kesintiye uğrayacaktır.

    İşletme faaliyetinde kullandığınız menkul/gayrimenkul kıymetleri, makineleri ya da mallarını belirtilen bu risklere karşı korumanın en ekili yollarından biri sigortadır. Ancak standart sigorta poliçeleri sadece maddi zararları karşılar, eksilen ve kaybolan değerlerinizi yerine koyma imkânı vermez. Belirtilen risklerden birinin gerçekleştiğini kabul edecek olursak, üretim ya da verilen hizmetin tümüyle ya da kısmen bir süre durması söz konusu olduğunda bununla beraber iş akışı belirsiz bir süre etkilenecektir. İş durması, üretim ya da hizmetin azalmasına ya da tamamen durmasına yol açar. Öte yandan bu durum sonucunda sabit masrafların devam etmesi, kârın ve pazar payının düşmesi, dolayısıyla öz sermayenizin yani likiditenizin azalması da kaçınılmaz olacaktır. Kaçınılmaz olan bir başka sonuç ise araştırmaların da gösterdiği gibi bu risklerin gerçekleştiği işletmelerin çoğunun hasardan sonra düştükleri likidite zorluluğunun iflasa ya da küçülmeye yol açmasıdır. Kâr kaybı sigortası, sonuçları çok tehlikeli bu risklerden işletmeleri korumak için tasarlanmış bir üründür.


Kâr Kaybı Sigortası


    Kâr kaybı sigortası ise ticari faaliyetlerin durması veya aksaması sonucunda tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciroda meydana gelen azalma ve bu azalmayı önlemeye yönelik artan işletme masraflarından kaynaklanan brüt kâr kaybını karşılamaktadır.

✓ İşletme kârının devam eden masraflarını tazmin eder.
✓ Hasar sonrasındaki kritik dönemde ihtiyaç duyulacak kalifiye iş gücünü temin eder.
✓ Faiz yükümlülüklerinizin durma süresince de yerine gelmesini dolayısı ile işletmenizin kredibilitesinin de devamını sağlar.
✓ Kâr kaybınızı uygun taksitlerle ödeyerek nakit akışını sağlar.
✓ Hasar sonrası meydana gelen olumsuzlukları azaltmaya yönelik çalışmaları finanse eder.
✓ Ufak bir yangın sonrasında üretiminizin tamamen durması ile oluşacak etkileri ortadan kaldırır.
✓ İşletmenizin hasar öncesi haline ulaşabilmesi için finansal bir köprü oluşturur. Bu süre hasarın boyutuna göre değişir ve söz konusu şirket için maksimum süre sigorta öncesi tespit edilir.
✓ Halka açık şirketlerde ise borsada istikrar sağlar.

Kâr Kaybı Sigortası Tazminat Kapsamı
İşletmenin üretim faaliyetlerine bağlı olarak değişken ve sabit masrafları vardır.

Değişken Masraflar:

• Satın almalar (ham madde / yardımcı malzemeler vb.) (bütün iskontolar tenzil edilerek)
• Ambalaj ve paketleme masrafları
• Taşıma ve navlun giderleri
• İşin durmasıyla orantılı olarak azaltılabilecek veya tamamen ortadan kalkabilecek masraflar (enerji, gaz, buhar, su vb.)
• Ücretler
• Reklam harcamaları
• Diğer değişken masraflar
• Personel giderleri yıllık brüt kâr tutarından ayrı olarak sigortalandığı takdirde ayrıca belirtilerek sigortalanmalıdır.

Sabit Masraflar

İşin durmasıyla herhangi bir ilişkisi olmayan ve durma halinde devam edecek, azaltılamayacak masraflardır.
• İşçi ve/veya memur ücretleri ve ikramiyeler
• Faizler
• Kira giderleri
• Sigorta primleri
• Amortismanlar
• Bakım giderleri
• Satış ve idari masraflar
• Araştırma ve geliştirme giderleri
• Diğer sabit masraflar

Kâr Kaybı Sigorta Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Kâr Kaybı Sigortası’nda sigorta bedeli hesaplanırken bir önceki mali yıla ait bilanço ve kâr/zarar bilgilerinden faydalanılmalıdır. Genel olarak işletmenin bir önceki mali yıl içinde elde ettiği brüt kar sigorta bedelinin hesaplanmasında baz alınmaktadır. Ancak bu değerin aşağıda belirtilmiş esaslara göre güncellenmesi gerekmektedir.

• Geçmiş Mali Yıl Sonu ile Cari Sigorta Yılı başlangıcı arasındaki süre
• Cari Sigorta Yılı Bütçe Hesapları
• Azami Tazminat Süresi
• İşletmenin iş hacmindeki büyüme beklentisi
• Enflasyon oranı

Call Now Button
× whatsapp